Menu

Cookiebeleid

Datum van laatste herziening: 09 maart 2024

De GO-SOLAR-website (http://www.go-solar.be/) (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door GO-SOLAR NV, met maatschappelijke zetel te Dommelstraat 72, 9250 Waasmunster en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0456.060.643 (hierna "GO-SOLAR" of "wij").

GO-SOLAR verwerkt uw persoonsgegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, aangezien zij het doel van en de middelen voor deze verwerking vaststelt.

GO-SOLAR is altijd bereikbaar via privacy@go-solar.be. Ga naar onze website voor toegang tot ons beleid.

 1. 1.     Toepassingsgebied: op wie is dit Cookiebeleid van toepassing en wat valt eronder?

Bij GO-SOLAR stellen we alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd op een correcte en transparante manier te beschermen en te verwerken, meer bepaald in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet").

Dit beleid is van toepassing op alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken via cookies ("Gebruiker" of "u"). Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee GO-SOLAR u als natuurlijke persoon kan identificeren.

Door middel van dit Cookiebeleid (het "Beleid") willen wij u informeren over de manier waarop wij als verantwoordelijke voor de verwerking uw persoonsgegevens verwerken door middel van cookies wanneer u deze Website bezoekt, de personen aan wie wij deze informatie doorgeven, uw rechten en de personen met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie, evenals de redenen voor deze verwerking.

 1. 2.     Hoe verkrijgen we persoonlijke gegevens?

We verkrijgen persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies op onze Website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon worden opgeslagen. Cookies stellen de Website in staat om informatie te onthouden over de werking en interface van de Website, zoals taalvoorkeur. De Website gebruikt ook cookies om het gebruik van en de navigatie op de Website te vergemakkelijken (er worden bijvoorbeeld cookies gebruikt zodat u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet telkens opnieuw hoeft in te voeren).

 1. Welke soorten cookies verwerken we, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag?

De volgende cookies worden verwerkt wanneer u de Website bezoekt en gebruikt. Deze cookies worden ofwel geplaatst door onze Website (rechtstreeks door ons of door onze onderaannemers die uitsluitend in onze opdracht handelen) ("interne cookies") ofwel geplaatst door externe partijen die optreden als gegevensbeheerders ("cookies van derden"). Het doel waarvoor elk type cookie wordt verwerkt en de rechtsgrondslag waarop we ons baseren om een dergelijke verwerking te rechtvaardigen, worden hieronder uiteengezet. De geldigheidsduur van elke cookie wordt ook hieronder vermeld (zie in dit verband ook paragraaf 4):

 1. i.              Noodzakelijke cookies :

Deze cookies zijn nodig als onderdeel van het gebruik van onze Website. De technische opslag of toegang is ofwel noodzakelijk om de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, ofwel strikt noodzakelijk voor het legitieme doel om het gebruik van een specifieke dienst waarom u expliciet hebt verzocht, mogelijk te maken. Als dergelijke cookies zouden worden gedeactiveerd, zou onze Website niet naar behoren kunnen functioneren en u niet de diensten kunnen aanbieden waarom u expliciet hebt verzocht. Deze cookies zijn daarom noodzakelijk.

De verwerking van noodzakelijke cookies is essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6.1, b), van de RGPD). Er bestaat immers een contract tussen u en ons waarbij wij ons ertoe verbinden om u een goed functionerende website en diensten te leveren die u expliciet hebt aangevraagd.

We gebruiken deze cookies om :

-       Om het navigeren door onze website en het gebruik van de functionaliteiten ervan op de verwachte manier mogelijk te maken.

-       Uw voorkeuren opslaan zodat u niet steeds dezelfde handelingen hoeft uit te voeren wanneer u onze website bezoekt. Voorbeeld: uw cookievoorkeuren onthouden.

-       Om u specifieke diensten te leveren die u expliciet hebt aangevraagd.

De volgende cookies zijn noodzakelijk:

Naam

Ontvanger

Duur

Doel

PHPSESSID

/

Sessie

Cookie gegenereerd door PHP-toepassingen. Dit is een identifier voor algemeen gebruik die wordt gebruikt om de sessievariabelen van de gebruiker bij te houden. Normaal gesproken is het een willekeurig gegenereerd nummer. De manier waarop het wordt gebruikt kan site-specifiek zijn, maar een goed voorbeeld is het bijhouden van de aanmeldstatus van een gebruiker tussen pagina's.

COOKIE_CONSENT

/

1 jaar

Toestemming voor analytische cookies

oorspronkelijkeLocatieBE

/

Sessie

Locatie

test_cookie

/

15 minuten

Controleert of de browser van de gebruiker cookies accepteert.

 

 1. ii.             Statistische/analytische cookies

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe Gebruikers omgaan met de Website. Andere cookies of andere vormen van lokale opslag worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden (statistische cookies). Deze cookies worden ook wel "prestatiecookies" genoemd.

De verwerking van statistische/analytische cookies is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6.1, a), van de GDPR). U kunt uw toestemming voor de verwerking van deze cookies geven via de cookiebanner die op onze Website wordt weergegeven en deze toestemming te allen tijde intrekken op de manier[CA1]  die hieronder (in Paragraaf 7) wordt aangegeven.

De volgende cookies zijn statistische/analytische cookies:

Naam

Ontvanger

Duur

Doel

YSC

Wij dragen deze cookies over aan Youtube, dat optreedt als een onafhankelijke gegevensbeheerder. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Youtube, zie Privacybeleid - Youtube

Sessie

Deze cookie wordt geïnstalleerd door de YouTube-videoservice op pagina's met video's die geïntegreerd zijn met YouTube om bezoeken te volgen.

_gid

/

1 dag

Bevat een unieke identificatie die door Google Analytics wordt gebruikt om vast te stellen dat twee verschillende bezoeken tijdens browsersessies aan dezelfde gebruiker toebehoren.

_gat_*

/

1 minuut

Google Analytics-tracking, inclusief de Google Universal Analytics-tracking-identifier

_ga_*

 

/

1 jaar

Bevat een unieke identificatie die door Google Analytics wordt gebruikt om vast te stellen dat twee verschillende bezoeken tijdens browsersessies aan dezelfde gebruiker toebehoren.

_hjEerstGebouwd

/

30 minuten

Hotjar trackingcode-cookies worden ingesteld op de browser van een bezoeker wanneer deze een website bezoekt die Hotjar trackingcode laadt. Deze cookies zorgen ervoor dat de Hotjar-trackingcode correct werkt.

_hjInclusiefInSessieSample_*

 

/

30 minuten

Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of deze gebruiker is opgenomen in de datasampling zoals gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van onze site.

_hjSessieUser_*

/

1 jaar

De Hotjar-cookie wordt geïnstalleerd wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina komt die het Hotjar-script bevat. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID, uniek voor die site, op te slaan in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.

_hjAbsoluteSessionInProgress

/

30 minuten

De cookie wordt ingesteld zodat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een volledige telling van de sessie. Het bevat geen identificeerbare informatie.

_hjSessie_*

/

30 minuten

Een cookie die de gegevens van de huidige sessie bevat. Dit betekent dat volgende verzoeken tijdens het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde Hotjar-sessie.

 

 1. iii.             Marketing cookies :

Marketingcookies of andere vormen van lokale opslag zijn nodig om gebruikersprofielen aan te maken om reclame te versturen of om de gebruiker te volgen op een website of op verschillende websites voor vergelijkbare marketingdoeleinden. Ze voorkomen dat u dezelfde reclame herhaaldelijk te zien krijgt en helpen om reclame te personaliseren, maar ze meten ook de effectiviteit van verschillende marketing- en reclameacties.

De verwerking van marketing cookies is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6.1, a), van de GDPR). U kunt uw toestemming voor de verwerking van deze cookies geven via de cookiebanner die op onze Website wordt weergegeven en deze te allen tijde intrekken op op de hieronder aangegeven manier[CA2]  (in Paragraaf 7).

De volgende cookies zijn marketingcookies:

Naam

Ontvanger

Duur

Doel

BEZOEKER_INFO1_LIVE

Wij dragen deze cookies over aan Youtube, dat optreedt als een onafhankelijke gegevensbeheerder. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Youtube, zie Privacybeleid - Youtube

6 maanden

Gedefinieerd door YouTube en gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

_gcl_au

/

3 maanden

Gebruikt door Google AdSense om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de website door analytische gegevens te genereren.

 

 1. 4.     Hoe lang bewaren we cookies?

Tijdelijke cookies (of "sessiecookies") worden tijdelijk in uw browser opgeslagen. Zodra de gebruiker zijn browser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan, zelfs nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze zorgen ervoor dat de Gebruiker bij een volgend bezoek aan een website of applicatie wordt herkend. Ze blijven op het apparaat van de Gebruiker totdat hun vervaldatum is bereikt, een nieuwe versie van de cookie is geïnstalleerd of de Gebruiker ze handmatig verwijdert.

De vervaldatum van deze cookies wordt vermeld in punt 3.

 1. 5.     Aan wie mogen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door onze onderaannemers, die deze gegevens verwerken voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de instructies die wij hen geven. Deze onderaannemers zijn IT-dienstverleners zoals leveranciers van tools voor cookiebeheer. Om de bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers te optimaliseren, hebben we de nodige contractuele stappen ondernomen met deze onderaannemers om ervoor te zorgen dat zij de hoogste normen voor privacybescherming toepassen. Gegevensverwerkers zijn in elk geval verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te garanderen. Daarom wordt er een gegevensverwerkingsovereenkomst ondertekend in overeenstemming met artikel 28 van de RGPD.

Daarnaast kunnen bepaalde derden persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de cookies die zij op de Website plaatsen ("cookies van derden") (zie Sectie 3). In dergelijke gevallen treden deze derden op als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens. Meer informatie over de verwerking door deze derden vindt u in hun respectievelijke cookiebeleid.

 

 1. 6.     Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

In principe worden uw gegevens alleen opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte.

Indien nodig kunnen uw gegevens alleen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dit geval, als er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is met het betreffende derde land, zullen we ervoor zorgen dat de ontvangers verplicht zijn om te voldoen aan dezelfde gegevensbeschermingsnormen als in de Europese Economische Ruimte door middel van standaard contractuele clausules zoals uitgegeven door de Europese Commissie, met aanvullende beveiligingsmaatregelen indien nodig. Een kopie van deze garanties kunt u op verzoek verkrijgen.

 1. 7.     Uw rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verwerken. U hebt met name het recht om:

 • Recht op informatie: u hebt recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van de gegevens en de rechten die u ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen, te kennen. Dit recht wordt uitgeoefend door middel van dit document.
 • Recht op toegang: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en een kopie ervan te ontvangen.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren als u van mening bent dat deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons vragen dit te doen.

 • Recht op wissen: u hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of de manier waarop we ze gebruiken te beperken, als u van mening bent dat we geen legitieme basis (meer) hebben voor de verwerking ervan.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door gebruik te maken van de tool die beschikbaar is op onze Website, door te klikken op het pictogram linksonder op alle verschillende pagina's van onze Website. U kunt dit ook doen door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt marketingcookies ook weigeren op de volgende website: http://www.youronlinechoices.com/. Ter informatie: deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking.
 • Recht op overdraagbaarheid: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, conventioneel en machineleesbaar formaat te ontvangen en over te dragen aan een andere partij.
 • Recht om bezwaar te maken: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij legitieme belangen als rechtsgrondslag gebruiken, tenzij wij dwingende en gerechtvaardigde redenen hebben voor de verwerking.
 • Recht op beperking: u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in bepaalde omstandigheden die worden opgesomd in Artikel 18 van de GDPR.

Voor meer informatie over je rechten: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@go-solar.be.

Indien u van mening bent dat GO-SOLAR niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, kunt u bovendien een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit, Pressestraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be).

 1. 8.     Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (DPO):

 • per e-mail: privacy@go-solar.be.
 • per brief: GO-SOLAR NV, Dommelstraat 72, 0250 Waasmunster.
 1. 9.     Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit Beleid te allen tijde wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de meest recente wijzigingen in dit Beleid, passen we de herzieningsdatum aan telkens wanneer het Beleid wordt gewijzigd. Het gewijzigde Beleid wordt vanaf die datum van kracht.

Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen en/of aanvullingen.

We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen in het Beleid door middel van een pop-upvenster op onze Website.

Dit beleid is beschikbaar in verschillende talen. In het geval van inhoudelijke verschillen tussen de versies, prevaleert de Engelse versie.

Komt u er niet uit?

Wilt u ons per mail contacteren of graag een afspraak maken voor langs te komen op kantoor?

Contacteer onze Customer Service via ons contactformulier: 

Customer service 

U kan via deze link ook een offerte aanvragen of een storing melden. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09u00-12u00 & van 13u00-17u00. 

 

 

Waasmunster

052 69 16 52
Dommelstraat 72
9250 Waasmunster

Brecht

03 369 19 03
Kraaienhorst 2A
2960 Brecht

Waver

02 616 19 19
Avenue Vésale 32a
1300 Waver

 

Waarmee kunnen we helpen..